Algemene voorwaarden Keppek BV

ARTIKEL 1:

De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tot levering van goederen en/of diensten door de besloten vennootschap Keppek, met maatschappelijke zetel te 8370 Blankenberge, Zeedijk 214 bus 4, gekend bij de Kruispuntbank van Belgische Ondernemingen onder het Ondernemingsnummer 0817212825, met als zaakvoerder de heer Frank KEPPENS, erkend vastgoedmakelaar ingeschreven op het tableau onder het B.I.V.-nummer 502653, en hierna genoemd "Leverancier".

ARTIKEL 2: 

De onderhavige algemene voorwaarden zijn de enige verkoopsvoorwaarden waarover wilsovereenstemming tussen partijen bestaat naast de bijzondere voorwaarden die eventueel op de voorzijde van de facturen worden vermeld of die het voorwerp uitmaken van een schriftelijke en expliciete afwijkende overeenkomst tussen partijen met betrekking tot een welbepaalde transactie. Algemene voorwaarden, algemene aankoopvoorwaarde, toetredingsvoorwaarden of bijzondere voorwaarden éénzijdig toegevoegd door de cliënt of door een derde, kunnen nooit tegenstelbaar zijn aan de Leverancier.

ARTIKEL 3:

Alle facturen zijn betaalbaar op 15 dagen. Eventuele betwistingen dienen omstandig en per aangetekend schrijven te worden gemotiveerd binnen de 8 dagen vanaf de datum van verzending van de factuur die wordt betwist. Nadien kan een betwisting niet meer ontvankelijk zijn.

ARTIKEL 4:

Bij gebrek aan tijdige betaling van een factuur, is van rechtswege, en zonder dat hiertoe een ingebrekestelling dient te worden verzonden, een verwijlintrest ten belope van de gerechtelijke interesten verschuldigd. Na ingebrekestelling worden de gerechtelijke moratoire intresten aangerekend op het bedrag van de hoofdsom, en tot de dag van volledige betaling van de hoofdsom en accessoria. Indien een ingebrekestelling diende te worden verzonden, is bijkomend een forfaitaire administratieve kost van 25 EUR verschuldigd, die bij de hoofdsom wordt gevoegd. Indien een gerechtelijke invordering dient te geschieden, worden alle kosten van deze invordering, inclusief de kosten van een eventueel aanschrijven door een advocaat, volledig door de in gebreke blijvende schuldenaar vergoed aan de Leverancier. Daarenboven zal bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR per factuur. Bij niet naleving van één van de verplichtingen door de leverancier, is deze schadevergoeding, maar enkel t.o.v. een klant, niet-handelaar, op dezelfde wijze verschuldigd .

Artikel 5:

Ontbrekende of onvolledige betaling van facturen in een lopende overeenkomst tot verlening van diensten waarin periodiek gefactureerd wordt, mag door de Leverancier - indien hij dit wenst - worden beschouwd als een éénzijdige verbreking van de overeenkomst door de contractpartner, waarbij de Leverancier alsdan ten laste van de in gebreke blijvende cliënt de toepassing kan maken van de contractuele bepalingen in verband met de éénzijdige verbreking van de overeenkomst tot het verlenen van diensten die tussen partijen gesloten is. De Leverancier kan daarbij ook zijn eigen dienstverlening opschorten tot volledige betaling is tussengekomen. De Leverancier draagt ook geen enkele verantwoordelijkheid meer indien de facturatie van de Leverancier voor geleverde diensten niet tijdig werd voldaan.

ARTIKEL 6:

Alle betalingen aan de Leverancier zijn draagbaar en niet haalbaar. Betalingen kunnen slechts rechtsgeldig worden uitgevoerd middels bankoverschrijving. De Leverancier zal geen betalingen in baar geld accepteren, ongeacht het bedrag.

ARTIKEL 7:

Prijzen voor leveringen en diensten, ook als deze periodiek zijn in het kader van een lopende overeenkomst, worden jaarlijks geïndexeerd aan de hand van de Index der Consumptieprijzen. Deze indexatie gebeurt zonder voorafgaande verwittiging.

ARTIKEL 8:

De Leverancier zal de persoonsgebonden gegevens - indien deze mochten beschermd zijn in de zakelijke verhouding tussen de Leverancier en de cliënt -verwerken en bijhouden conform de wettelijke bepalingen terzake. In het geval van beschermde persoonsgebonden gegevens, kan de cliënt zijn rechten uitoefenen op de zetel van de Leverancier, volgens de Privacy-voorwaarden gepubliceerd door de Leverancier, die tevens ter inzage verkrijgbaar zijn op de zetel van de Leverancier of waarvan op eerste verzoek een elektronisch afschrift kan worden toegezonden.

ARTIKEL 9:

In geval van gerechtelijke betwisting, van welke aard ook, zijn enkel en alleen de rechtbanken en hoven bevoegd van het rechtsgebied waarin de maatschappelijke zetel van de Leverancier zich bevindt.

(Laatste wijziging: 16-02-2022)

Juridische bijstand.

Een extra dienst waarop je bij ons altijd kan rekenen, is onze juridische bijstand. Vraag gerust naar een afspraak op kantoor, dan maken we de nodige tijd voor je vrij.

Juristen in ons team

Ons team bestaat uit een bedrijfsjurist, gespecialiseerd in mede-eigendom. Keppek staat je graag bij voor het nodige juridisch advies en beantwoordt jouw vragen in klare taal.

Uitgebreide kennis

Dankzij de uitgebreide kennis & ervaring, wordt voor een oplossing gezorgd voor uw mede-eigendom.

Advies op maat

Is er een burengeschil, heb je vragen over mede-eigendom of wil je graag advies over de juiste stappen die je moet ondernemen bij betwistingen? Ons team helpt je graag verder.

Verkoop & verhuur

Je wilt je eigendom verkopen of verhuren. Waar moet je op letten? Wat zijn de juridische valkuilen? Advies nodig over contracten? Contacteer ons gerust.

Technisch beheer.

Uw gebouw heeft onderhoud nodig. Niet alleen kleine herstellingen maar naar verloop van tijd kunnen grote herstellingen noodzakelijk zijn. Als syndicus en in samenspraak met de raad of de eigenaars wordt nagegaan welke werken uitgevoerd dienen te worden. Een planning en een kostenberekening worden voor grote werken steeds opgemaakt. Keppek houdt steeds rekening met de wensen van de eigenaars.

Uitgebreide kennis

Wat ons uniek maakt, is dat we zelf beschikken over een ruime technische kennis. Wij zijn zeer flexibel, waardoor wij zelfs na werkuren of in het weekend kleine interventies snel kunnen oplossen.

Nauwe opvolging

Alle werken worden door ons nauw opgevolgd. Heb je vragen of wil je iets melden? We staan tot jouw dienst.

Beste vakmannen

Wij werken samen met een groot netwerk aan goede vakmannen uit jouw buurt. Zo weten wij exact wie we kunnen bellen voor een goede en snelle interventie zodat jij zo weinig mogelijk last ondervindt.

Nazicht installatie

installaties in een residentie dienen worden te onderhouden om grotere kosten te vermijden. Liften, ventilatie, verwarming... dienen allemaal tijdig en grondig gekeurd te worden. Uiteraard volgen we de verplichte keuringen en resultaten grondig op.

Financieel beheer.

U wilt niet te veel betalen. De kosten van uw residentie worden nauwlettend opgevolgd.  Daarom worden facturen steeds grondig gecontroleerd. Correcte prijzen worden onderhandeld. Wanbetalers in uw residentie, worden kordaat aangepakt zodat u hiervoor niet opdraait.

Afrekeningen

Wij zorgen steeds voor ordentelijke & overzichtelijke afrekeningen. Alle kosten zijn onderverdeeld per kostenrubriek zodat je exact weet welk bedrag waarvoor dient.

Verschillende offertes

Zijn er in jouw residentie herstellingen nodig? Wij zorgen steeds voor meerdere offertes, zodat jij kan kiezen voor de beste vakman in de buurt.

Geen financiële verrassing

Je weet met ons altijd wat je mag verwachten. We informeren jou tijdig en bespreken duidelijk op algemene vergaderingen eventuele kosten die op het agenda staan.

100% inzage

Via een beveiligde website heb jij altijd en overal, met jouw persoonlijke inloggegevens, toegang tot alle documenten, facturen van jouw residentie. Ook jouw persoonlijke afrekeningen.

Administratief beheer.

Mede-eigendom heeft zijn specifieke regels en dit brengt heel wat administratie met zich mee. Denk maar aan de algemene vergaderingen, boekhouding, keuringen, contracten, verzekeringen,...Keppek syndicus beheert dit allemaal volgens de laatste wetgeving.

Algemene Vergadering

Jaarlijks houdt Keppek als syndicus de Algemene Vergadering. De agendapunten aangebracht door de eigenaars worden er behandeld. Het zijn de eigenaars die beslissen wat de syndicus dient uit te voeren, rekening houdend met de huidige wetgeving.

Verzekeringen

Een gebouw dient goed verzekerd te zijn. Brand maar ook storm, waterschade. Niet elke polis is hetzelfde. grondige analyse wordt uitgevoerd qua waarborgen en prijs zodat de eigenaars goed geïnformeerd kunnen beslissen. Ook de verschillende aansprakelijkheden van het gebouw en de aangestelden dienen gedekt te zijn.

Boekhouding

Keppek houdt een transparante dubbele boekhouding. Geen geheimen. Alle betalingen, facturen zijn steeds zichtbaar. U krijgt een duidelijke individuele afrekening. Toch nog vragen? De syndicus verduidelijkt graag. Openheid en transparantie is het moto.

Attesten

De installaties dienen goed onderhouden te worden. De nodige attesten voor liften, elektriciteit, stookolietanks, brandbeveiliging, isolatie, gas,... Uw syndicus zorgt voor al de nodige attesten.